Studie- og ordensvejledning

Studie- og ordensreglerne på HF & VUC skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for alle kursister.

 

Om samvær

For at kunne opfylde målene i bekendtgørelserne for Nordvestsjællands HF & VUCs undervisningsområde forudsætter vi, at faglighed, kompetenceudvikling og samarbejde indgår som bærende element i undervisningen. Derfor forudsætter vi, at du som kursist:

 • respekterer Nordvestsjællands HF & VUCs fælles værdigrundlag og målsætning
 • bidrager til et godt psykisk og socialt voksenmiljø
 • udviser ansvarlighed over for sine omgivelser
 • respekterer andres synspunkter og holdninger

Man finde vores 'Strategi mod mobning og anden krænkelse' her

 

Om undervisning

Som kursist på HF & VUC har man pligt til aktiv deltagelse i undervisningen ved:

 • at deltage i planlagt undervisning
 • at møde forberedt til undervisningen
 • rettidigt at aflevere skriftlige opgave, der i kvalitet og kvantitet følger de krav, der er fastsat
 • at deltage i forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning

Ovennævnte studieaktivitet registreres løbende.

 

Som kursist kan man blive orienteret om sin egen registrering/studieaktivitet i Ludus Web. Registreringen gælder for et undervisningsforløb ad gangen – dog maksimalt 1 år.

 

Som kursist har man pligt til at give besked om årsagen til fravær i Ludus Web. Alle former for fravær medregnes som fravær.

 

Om studieaktivitetsprocedure

Hvis man når op på 10% fravær i et fag, vil man blive indkaldt til en samtale i vejledningen. Her kan man få en skriftlig advarsel.

 

Hvis man når op på 20% fravær, vil man blive indkaldt til samtale i vejledningen, og vejledningen vil vurdere, om det igangværende forløb kan fortsætte. På AVU, FVU og HF enkeltfag vurderes dette blandt andet ud fra undervisernes faglige evalueringer af kursisternes niveau. Dette fremgår af vores studieadministrative system, LudusWeb og angives bl.a. med ”smileys”.

 

På den 2-årige HF vil man sædvanligvis ikke kunne fortsætte på forløbet, hvis man har mere end 20% fravær i et af sine fag.

Ved særlige faglige vanskeligheder eller længerevarende sygdom er der mulighed for at få ekstra undervisning.

 

For kursister, der deltager i enkeltfagsundervisning, kan der være afvigelser fra ovenstående tilstedeværelseskrav, begrundet i enkeltfagskursisters særlige forhold. Fravigelser kan kun ske efter forudgående aftale med uddannelseschef/uddannelsesleder.

 

Om sanktioner

HF & VUC kan ikke acceptere tilsidesættelse af regler for samvær. Sker dette alligevel, vil tilsidesættelsen blive fulgt op af en mundtlig og evt. en skriftlig advarsel. I yderste konsekvens kan der blive tale om udelukkelse/bortvisning fra undervisningen.

 

Tilsidesættelse af pligten til at deltage aktivt i undervisningen vil medføre en skriftlig advarsel til kursisten. Såfremt en kursist er studieinaktiv, foretages indberetning til SU-styrelsen, AF eller hjemkommunen.

 

Ved manglende studieaktivitet kan kursisten miste retten til at deltage i undervisningen samt retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag.

 

Særligt i forhold til skriftlige afleveringer

Ved mundtlige prøver, hvor rapporter, journaler, evalueringsopgaver, projekter mv. indgår som en del af prøvegrundlaget, skal alle skriftlige afleveringer afleveres for at man kan blive indstillet til prøven. Dette gælder fx naturfag, biologi, kemi, fysik, religion B, samfundsfag B, psykologi B.

 

I fag med skriftlige prøver må man højst mangle ca. 30% af de skriftlige afleveringer opgjort i kursisttid (såvel skemalagt kursisttid som øvrig kursisttid). Mangler man mere end 30% af de skriftlige afleveringer, vil man ca. 3 uger inden den skriftlige prøve blive frameldt prøven uden yderligere varsel. Man frameldes ikke den mundtlige prøve i faget.

 

Ved 2-årig HF

Oprykning til 2. år er betinget af kursistens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Såfremt kursisten, efter afslutning af 1. HF efter endt sommereksamen, har under 2 i gennemsnit, tager HF & VUC's leder en vurdering af kursistens muligheder for oprykning til 2. HF. Beslutningen meddeles kursisten skriftligt.

 

Om klage

Det er HF & VUC's rektor, der træffer afgørelse om sanktioner over for kursister, der ikke overholder studie- og ordensreglerne.

 

Kursisten har mulighed for at klage over en given sanktion inden for 2 uger efter sanktionen er meddelt kursisten.

Læs Studie- og ordensregler ved HF & VUC med klagevejledning.

 

 

Om lægeerklæring

Kursisten kan afkræves en lægeerklæring i følgende tilfælde:

 • længerevarende sygdom
 • i forbindelse med større skriftlig opgave skrivning
 • i forbindelse med eksamen

I alle tilfælde afholdes udgiften til lægeerklæringen af kursisten.

 

Rygning, alkohol og narkotika. 

På HF & VUC er rygning ikke tilladt i skoletiden.

 

Der må ikke nydes alkohol på skolens område, med mindre der ved særlige lejligheder er givet tilladelse fra rektor.

 

Det er ikke tilladt at være påvirket af eller have indtaget euforiserende stoffer på HF & VUC. Overtrædelse medfører øjeblikkelig bortvisning.